Sopimuksen kohde

Sopimus koskee kuntakohtaista unelmatliikkeelle.fi -yhteisöpalvelua. Sopimus sisältää unelmatliikkeelle.fi -yhteisöpalvelun käyttöoikeuden. Yhteisöpalvelu on toteutettu Valo ry:n kanssa tehdyn erillisen rakenne-, tietovarasto-, toiminnallisuus- ja käyttöliittymäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelmat ovat Valo ry:n omaisuutta ja niiden sisältöä voi tarvittaessa tiedustella Valo ry:ltä). Yhteisöpalvelu on toteutettu julkaisualustalle, joka hyödyntää suunnitelman ja erillisen sopimuksen mukaisesti räätälöityjä toiminnallisuuksia, komponentteja ja tietovarastoja.

Tilaamalla unelmatliikkeelle.fi -yhteisöpalvelun, kunta saa käyttöönsä julkaisualustan sekä siihen Valo ry:n kanssa sovitusti räätälöidyt unelmatliikkeelle.fi -toiminnallisuudet. Räätälöidyt toiminnallisuudet ovat:

  • Järjestelmään rekisteröityminen
  • Tapahtumien-, kokeilujen ja toimijatietojen ilmoittaminen sekä niiden esittäminen kuntakohtaisella ja valtakunnallisella yhteisöpalvelusivustolla
  • Tapahtumien esittäminen kartalla
  • Räätälöity uutiskomponentti, jonka kautta syötetyt uutiset tallennetaan yhteiseen tietovarastoon julkaistavaksi myös valtakunnallisella unelmatliikkeelle.fi -yhteisöpalvelusivustolla

Kaikista sopimukseen sisältyvistä toiminnallisuuksista sekä Bonsait-julkaisujärjestelmän teknisestä toteutuksesta ja toimivuudesta vastaa Entecore Ky. Julkaisualustan käyttöoikeus on voimassa niin kauan, kunnes jompi kumpi sopimusosapuoli sanoo sopimuksen irti. Sopimukseen sisältyvän julkaisualustan toiminnallisuuksiin voi tutustua tästä.

Sopimuksen syntyminen, voimassaolo ja siirto

Sopimus kuntakohtaisen unelmatliikkeelle.fi -yhteisöpalvelun käytöstä syntyy, kun Asiakas tilaa palvelun verkkosivujen tilauslomakkeella ja Palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen sähköpostilla tilauslomakkeella annettuun tilaajan sähköpostiosoitteeseen.

Sopimus kuntakohtaisen unelmatliikkeelle.fi -yhteisöpalvelun käytöstä on voimassa 31.12.2017 saakka, jonka jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti 12 kk:n pituisella sopimuksella, mikäli sitä ei ole irtisanottu kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Palvelun irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Mikäli sopimus irtisanotaan kesken sopimuskauden, voidaan palvelu keskeyttää haluttuna irtisanomispäivänä, mutta jo maksettuja maksuja ei palauteta käyttämättä jäävältä sopimusajalta.

Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen ilman erillistä syytä, tällöin sopimus päättyy meneillään olevan sopimuskauden loppuun. Palveluntarjoaja pitää itsellään oikeuden irtisanoa palvelu välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas rikkoo sopimusehtoja. Jo maksettuja maksuja ei palauteta käyttämättä jäävältä sopimusajalta.

Asiakas ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle.

Palvelun toimittaminen ja toimitetun palvelun hyväksyminen

Palveluntarjoaja toimittaa kuntakohtaisen unelmatliikkeelle.fi -yhteisöpalvelun tilauksen jälkeen (toimitusaika keskimäärin 1-3 työpäivää). Tilaukseen liittyvät osat (esimerkiksi mahdollisten verkkotunnusten rekisteröinti tai väärin/puutteellisesti täytetyt tilaustiedot) voivat viivästyttää toimitusaikaa.

Asiakas hyväksyy toimituksen, mikäli hän ei reklamoi siitä kirjallisesti 14 päivän aikana siitä hetkestä, kun käyttäjätunnukset kuntakohtaiselle unelmatliikkeet.fi -yhteisöpalvelusivustolle on toimitettu sähköpostitse tilauslomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen. Asiakas on velvollinen korvaamaan toimituksesta aiheutuneet kulut Palveluntarjoajalle, vaikka sopimus purettaisiin.

Palvelun sisältö ja tuottaminen

Asiakas vastaa kaiken tuottamansa sisällön oikeellisuudesta ja tuotetun sisällön julkaisuoikeuksista. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ilmoittamatta siitä asiakkaalle, mikäli se on tarpeen esim. tietoturva- tai muista vastaavista syistä.

Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa Asiakkaan pyynnöstä tehtävät muutokset palveluun voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palveluntarjoaja ei vastaa verkkotunnusten toiminnasta. Palveluntarjoajan vastuu palvelusta rajoittuu sopimuskauden pituisiin jaksoihin. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita Asiakkaalle voi aiheutua teknisistä tai muista syistä.

Laskutus

unelmatliikkeelle.fi -yhteisöpalvelu ja siihen mahdollisesti tilatut lisätoiminnot laskutetaan Kixit Oy:n toimesta palvelun käyttöönoton jälkeen. Ensimmäinen sopimuskausi on voimassa 31.12.2017 saakka. Tämän jälkeen sopimus laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti 12 kk:n jaksoissa etukäteen.

Maksuehto 14 päivää netto. Mikäli asiakas ei maksa tilausta eräpäivään mennessä, siirretään saatava perintätoimiston hoidettavaksi välittömästi eräpäivän jälkeen. Tilaaja sitoutuu maksamaan viivästyskorot sekä kaikki perintätoimiston kulut.

Kuntakohtaisen unelmatliikkeelle.fi -yhteisöpalvelun käyttöehdot

1. Yleistä

unelmatliikkeelle.fi on Kixit Oy:n, Entecore Ky:n ja Valo ry:n (jäljempänä "Tekijät") tuottama ja pääasiallisesti osoitteissa www.unelmatliikkeelle.fi ja kuntanimi.unelmatliikkeelle.fi julkaisema palvelu (jäljempänä "Palvelu"). Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia erillisestä tilauksesta. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Tekijöiden ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) välillä Palvelun verkkoversioihin.

Tekijät vastaavat Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkivät mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta eivät takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Tekijöillä ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista. Tekijät eivät vastaa mahdollisista kolmansien osapuolten kuten Facebook, Google tai muiden palvelutarjoajien toiminnallisuuksien maksullisuudesta tai niiden muuttumisesta maksullisiksi.

Tekijöillä on oikeus lisätä Palveluun erikseen tilattavia maksullisia toiminnallisuuksia. Tekijöillä on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tarjoaminen käyttäjille osittain tai kokonaan. Mikäli Tekijät lopettavat Palvelun tai sen osan tarjoamisen maksullisen Palvelun ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu se palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa tämän jäljellä olevaa Palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää kolmesataa (300) euroa ja, että Asiakas ilmoittaa Toimijoille määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai luottokorttitiedot.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Kuntakohtaisen yhteistöpalvelun käyttö edellyttää myös voimassaolevaa tilausta ja käyttäjätunnusta.

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Toimijat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

3. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Tekijöillä tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Tekijät pidättävät itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Asiakas ottaa Palveluun yhteyden verkkoselaimen tai sovelluksen kautta. Maksullisen palvelun käyttö tapahtuu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Asiakas on vastuussa tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi julkaisujärjestelmän tukipyyntölomakkeella käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Asiakas vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut julkaisujärjestelmän tukipyyntölomakkeella käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun ja tekninen tuki on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen. Toimijoilla on oikeus periä Asiakkaalta uusien käyttäjätunnusten ja salasanojen antamisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Asiakas on korvausvelvollinen Tekijöille ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4. Vastuu sisällöstä

Tekijöiden tuottama sisältö

Tekijät vastaavat Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Tekijät eivät vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

Asiakkaan toimittama sisältö kuntakohtaiselle unelmatliikkeelle.fi -yhteisöpalvelusivustolle

Toimijat eivät vastaa Asiakkaan Palveluun tuottaman tai siirtämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee unelmatliikkeelle.fi tai kuntakohtaisen unelmatliikkeelle.fi palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Asiakas vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Tekijöille, Tekijöiden sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Tekijöille tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Mikäli Asiakas toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakas on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Toimijat ja/tai Toimijoiden yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuvan/videon lähettäneen Asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Toimijoilla on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta Asiakkaan Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistua materiaalia ilman erillistä ilmoitusta Asiakkaalle.

5. Henkilötietojen käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaan ja Asiakkaan verkkopalvelun kautta tallentuvia henkilötietoja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

6. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä.

7. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Toimijat pyrkivät informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan. Mikäli Maksullinen palvelu keskeytyy Toimijoista johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä julkaisujärjestelmän tukipyyntölomakkeella. Toimijat pidentävät Maksullisen palvelun voimassaoloa keskeytystä vastaavalla ajalla. Toimijoilla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Maksullisessa palvelussa olevista keskeytyksistä eikä Toimijat edellä esitetyn lisäksi korvaa Asiakkaalle Maksullisen palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

8. Keskustelut ja kommentoinnit

Osassa palvelun toiminnallisuuksia on kommentointimahdollisuus, jossa julkaistavien kirjoitusten moderoinnista ja valvonnasta vastaa kuntakohtaisen sivuston ylläpitäjät sekä Valo ry:n nimeämä valtakunnallisen sivuston ylläpitäjä. Keskusteluissa julkaistavat mielipiteet eivät välttämättä edusta Tekijöiden mielipiteitä tai linjaa. Keskustelupalstalle toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Tekijät eivät luovuta kolmannelle osapuolelle. Tekijöillä on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

9. Käyttöehtojen ja tilaushintojen muutokset

Maksullisten palveluiden hinnat, voimassaoloajat ja käyttöehdot perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Hinnat ovat nähtävillä Palvelun tilaus- ja tukisivustolla. Tekijöillä on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Mahdollisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelun tilaus- ja tukisivustolla tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen tilattuja palveluita.

10. Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

11. Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä julkaisujärjestelmän toimittajan tekniseen tukeen julkaisujärjestelmän tukipyyntölomakkeella.

12. Erimielisyyksien ratkaisu

Tekijöiden ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan sen Toimijan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka vastuualueeseen kyseinen riita kuuluu.

13. Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Karttapalvelun pohjana käytetään Google-karttaa ja kartan käytön osalta sovelletaan Googlen käyttöehtoja. Mikäli karttapalvelun käyttöehdot muuttuvat kesken sopimuskauden tai karttatoiminnallisuuksiin tulee muutoksia pidättää Tekijät oikeuden muuttaa kaikkia karttatoiminnallisuuksia sopimusehtoja vastaaviksi ilman erillistä ilmoitusta.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan sen Toimijan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka vastuualueeseen kyseinen riita kuuluu.

unelmatliikkeelle.fi -verkkosivuston käyttöehdot 2.8.2016